بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,797 4.76 100,269 13.08 97,328 11.56 102,930 11.72
اوراق مشارکت 284,277 85.67 295,532 38.55 346,645 41.19 371,621 42.32
سپرده بانکی 193,426 58.29 364,546 47.55 385,761 45.84 392,216 44.67
وجه نقد 153 0.05 251 0.03 530 0.06 12 0
سایر دارایی ها -,161,842 -48.78 6,092 0.79 11,318 1.34 11,279 1.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,423 4.35 94,804 12.37 90,297 10.73 93,141 10.61